STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJE O GCI
 GCI W WIELKOPOLSKIM
 REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 WAŻNE ADRESY
 AKTUALNOŚCI
 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI
 ZAKŁADAM WŁASNA FIRMĘ
 GALERIA ZDJĘĆ
 KONTAKT
 • DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI
   


  Dokumenty niezbędne do rejestracji:


  • osoby rejestrujące się z prawem do zasiłku przekładają wszystkie świadectwa pracy w oryginale i ich kserokopie,

  • osoby rejestrujące się bez prawa do zasiłku wszystkie świadectwa pracy w oryginale,

  • świadectwo oraz dyplom ostatnio ukończonej szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

  • dowód osobisty,

  • legitymacja ubezpieczeniowa,

  • osoby mieszkające poza terenem miasta – zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,

  • decyzja z KRUS-u w przypadku zamieszkania z rodzicami lub rodzeństwem, którzy posiadają gospodarstwo rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych,

  • osoby, które bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne muszą dostarczyć zaświadczenie ZUS o podstawie wymiaru zasiłku chorobowego lub rehabilitacyjnego w poszczególnych miesiącach oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy,

  • osoby, które pobierały rentę – decyzję o okresie pobierania renty,

  • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą winny posiadać zaświadczenie o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz decyzję organu prowadzącego ewidencję osób prowadzących działalność gospodarczą o wykreśleniu tej działalność z ewidencji,

  • osoby stanu wolnego (rozwiedzione, wdowa, wdowiec)– wyrok sądu o rozwodzie, separacji lub akt zgonu,

  • książeczka wojskowa,

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (aktualne) - oryginał i kserokopia,

  • decyzja o odmowie przyznania renty przez ZUS - oryginały i kserokopia.


  Powiatowy Urząd Pracy

  nie dokonuje rejestracji w przypadku

  nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów.