STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJE O GCI
 GCI W WIELKOPOLSKIM
 REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 WAŻNE ADRESY
 AKTUALNOŚCI
 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI
 ZAKŁADAM WŁASNA FIRMĘ
 GALERIA ZDJĘĆ
 KONTAKT
 • ZAKŁADAM WŁASNA FIRMĘ

  Coraz częściej, aby zdobyć pracę koniecznym jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej.Dla tych, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę przygotowaliśmy krótki poradnik, przybliżajacy procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej.

  Kilka kroków do własnej firmy:

  1.Krok pierwszy - Urząd gminy

  2.Krok drugi - Urząd statystyczny

  3.Krok trzeci - Bank   

  4.Krok czwarty - Urząd skarbowy

  5.Krok piaty - ZUS

  1.Krok pierwszy - Urząd Gminy

  Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, na terenie której mieszka przedsiębiorca.

  W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie.

  Zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  a) oznaczenie przedsiębiorcy ( imię, nzawisko + ewentualnie nazwa),

  b) miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz miejsce prowadzenia działalności,

  c) przedmiot działalności - określenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,

  d) datę rozpoczęcia działalności. 

  Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przdsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie póniej niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

  Zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat 

  2.Krok drugi - Urząd statystyczny

  Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne podejmujace indywidualną działalność gospodarczą maja możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej.

  Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin-wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać pocztą.

  Osobiste złożenia wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się "czasowo" bardziej opłacalne gdyz urzędy czesto wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON "od ręki". Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysłane prze urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy. 

  W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym-musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  We wniosku podaje się następujace dane:

  -nazwa

  -adres siedziby

  -PESEL

  -nazwisko i imiona

  -adres zamieszkania

  -adres do korespondencji

  -forma organizacyjno-prawna

  -forma własności

  -nazwa organu ewidencyjnego

  -data wpisu do rejestru ewidencyjnego

  -nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny

  -rodzaje wykonywanej działalności (numer PKD)

  Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON.

  3.Krok trzeci - Bank 

   Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalności gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowgo przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  -stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

  -jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

  Do założenia rachunku bankowgo niezbędne będą następujące dokumenty:

  -zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  -zaświadczenie o REGON firmy

  -zaświadczenie o NIP

  4.Krok czwarty - Urząd skarbowy

  Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które posiadają już NIP- składają zgłoszenie aktualizacyjne)

  W przypadku gdy złożyliśmy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem urzędu gminy- po załatwieniu formalności w banku i uzyskaniu numeru konta oraz po otrzymaniu z urzędu statystycznego zaświadczenia o numerze REGON należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz z uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopią zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

  Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1

  Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy.

  W urzędzie skarbowym należy wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Do wyboru są

  -Karta podatkowa

  -Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  -Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  -Pełna księgowość 

  Podatnicy, którzy chcą być VAT-owcami muszą pamiętać, iż przed dniem wykonania pierwszej czynności objetej opodatkowaniem podatkiem VAT muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne-druk VAT-R.

  W momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego firma staje się zarejestrowanym podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania zwrotów.

  Zgłoszenie VAT- 152 zł 

  5.Krok piaty - ZUS

  W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń,tj. od dnia rozpoczecia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy)

  Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie płatnika składek należy złozyć na druku ZUS ZFA.

  Do zgłoszenia ZFA należy dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

  Osoby prowadzace działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

  -emerytalnemu

  -rentowym

  -wypadkowemu

  w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania.

  Przedsiębiorcy podlegają także obowiązkowemu

  -ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na

  -Fundusz Pracy

  Dobrowolnie natomiast mozna opłacać składki na

  -ubezpieczenie chorobowe