STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJE O GCI
 GCI W WIELKOPOLSKIM
 REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 WAŻNE ADRESY
 AKTUALNOŚCI
 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI
 ZAKŁADAM WŁASNA FIRMĘ
 GALERIA ZDJĘĆ
 KONTAKT
 • REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
   

  REGULAMIN

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W GOŁUCHOWIE


  §1 ZARZĄDZENIA OGÓLNE

  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do realizacji zadań ustalonych w projekcie działalności GCI

  2. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pracowniami sprawuje Kierownik Gminnego Centrum Informacji

  3. Oprogramowanie do funkcjonowania GCI oraz zajęć specjalnych realizowanych przez Gminne Centrum Informacji zabezpiecza Kierownik.

  4. Do konfigurowania i obsługi komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy posiadający uprawnienia administratora.

  5. Uprawnienia administratora nadaje Kierownik GCI

  6. Oprogramowanie specjalistyczne do zajęć specjalistycznych może być zainstalowane w GCI za zgodą Kierownika na podstawie okazanego nośnika z ważną licencją na to oprogramowanie.

  7. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

  8. Administrator sieci przydziela hasło i prawa dostępu do poszczególnych zasobów na serwerach. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych na serwerach. Używanie poleceń sieciowych jest możliwe tylko po uzgodnieniu z administratorem sieci.

  9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów Gminnego Centrum Informacji do celów komercyjnych bez zgody Kierownika.

  10. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konfiguracji sprzętu komputerowego. Instalowanie i uruchamianie prywatnego oprogramowania bez zgody Kierownika jest kategorycznie zabronione.

  11. Wszelkie usterki związane z pracą poszczególnych komputerów należy natychmiast zgłaszać administratorowi sieci.

  12. Po zakończeniu pracy na stacji roboczej należy zachować swoje zbiory. Zakończenie pracy należy zgłosić administratorowi sieci.

  13. Włączanie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków administratora sieci.

  14. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.


  §2 ZARZĄDZENIA DLA ADMINISTRATORÓW SIECI

  1. Do zadań administratorów należy:

  a) Egzekwowanie stosowania zasad niniejszego regulaminu.

  b) Zapewnienie sprawnego działania serwera, sieci i stacji roboczych.

  c) Zakładanie, blokowanie i zamykanie kont użytkowników.

  e) Sprawowanie kontroli nad sposobem wykorzystywania GCI i zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości Kierownikowi.

  1. Administratorzy mają obowiązek blokowania kont użytkowników, którzy w oczywisty sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

  2. Administratorzy mają prawo ograniczać możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamianie programów, odczyt/zapis danych, nawiązywanie połączeń z/przez inne systemy itp.), o ile uzasadnione jest to względami technicznymi, prawnymi lub zapewnienia bezpieczeństwa w sieci

  3. Administratorzy sieci nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników np. w rezultacie udostępnienia identyfikatora i hasła innym osobom lub celowe działanie mogące zakłócić pracę sieci.

  4. Administratorzy jako osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji, o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemów.

  5. Administratorom nie wolno wprowadzać nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami modyfikacji w systemach, mogących zakłócać pracę w sieci, serwerów i stacji roboczych.

  6. Administratorom nie wolno używać uprawnień administratora do działań niezgodnych z celami GCI.


  §3 ZARZĄDZENIA DLA KLIENTÓW

  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.

  2. Klienci korzystają z urządzeń GCI w godzinach ustalonych przez Kierownika GCI.

  3. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy natychmiast zgłosić administratorowi sieci.

  4. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.

  5. Zabrania się wnoszenia do GCI posiłków, napojów itp., oraz zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać w pracy innym klientom.

  6. Klienci nie stosujący się do powyższego regulaminu, obowiązujących norm prawnych, lub prowadzący jakąkolwiek działalność naruszającą dobre imię Gminnego Centrum Informacji mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Centrum decyzją Kierownika GCI


  §4 POCZTA E-MAIL ORAZ STRONY WWW

  1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z poczty e-mail w ramach GCI.

  2. Konta e-mail nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.

  3. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do korzystania z serwera www oraz ftp w ramach niniejszego regulaminu.

  4. Strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.

  5. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej

  6. Konto każdego abonenta zostaje zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być jednak zmienione w jak najkrótszym czasie od założenia zmienione. Ze względu na fakt, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie, GCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.